شهر های پر افاده آمریکا

اسفند ۱۶, ۱۳۹۳

شهر های پر افاده آمریکا!!

گاهی کلماتی را به کار می بریم که شاید درک صحیحی از معنای آنها نداشته باشیم. یکی از این کلمات, “افاده” است.  تعابیر مختلفی از این […]