شهر های پر افاده آمریکا
مارس 7, 2015

شهر های پر افاده آمریکا!!

گاهی کلماتی را به کار می بریم که شاید درک صحیحی از معنای آنها نداشته باشیم. یکی از این کلمات, “افاده” است.  تعابیر مختلفی از این […]
تماس مستقیم با ما