كشورهايي مانند آلمان و انگلستان از طريف تحصيل و جذب نيروي متخصص اقدام پروسه اقامت مي نمايند